Возрождение - Суфизм в Абхазии - Просвещённый

Tasavvuf anlayışının humanist idealleri, abhaz halkının Abhazya’da bir ulus olarak islamı kabulünde tarihi bir rol oynamıştır. Büyük Osmanlı halifeliğinin ve Kuzey Kafkasya’nın Sufi şeyhleri - inananların gönlünü kazanmak için insanlar arasında yüce erdemlerin taşıyıcı mensubları olarak Abhaz halkkının trajik olaylardan sonra dünya’nın dört bir yanına dağılan % 90’lık bir kesiminin gönüllerini kazanmayı başardılar- Bunlar, son peygamber Hz. Muhammed’in (SAV) izinden gitmektedirler.

Ve bugün ben, Allah’ın izniyle Abhazya Cumhuriyeti Kültür ve Eğitim Merkezi olan "İslamın Altın Oranı" ve Bilgi-Eğitim Portalı “ABHAZYA’DA İSLAM” gibi kurumları kontrol ederek, bu kurumlar yoluyla Abhazya Cumhuriyetinde aydınlanmış Tasavvuf fikrini yaygınlaştırmak adına eğitim faaliyetleri yürütmekteyim. Böylece Osmanlı hilafeti ile kardeş Kuzey Kafkasya'nın tasavvuf şeyhleri tarafından yetiştirilen meşhur muridlerin Abhaz halkına bıraktıkları büyük miras da yeniden canlandırılmaktadır!

Bizler Yüce Allah’ın sonsuz lütuflarına ve en önemlisi de Ehli-i sünnet vel cemaat ve sufi olmamızı bahşetmesine hamdetmekteyiz, zira bu gün milyarı bulan müslümanlar arasında %91’lik bir çoğunluğa sahip durumdayız. Sünniler ve Sufiler yüzyıllarca hüküm sürdüler ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm padişahları 500 yıl boyunca dini menfaatleri her türlü tehlikeye karşı koruma altına alan birer sufi ve sünni idiler!

Yüce Yaratıcı'dan, çok uluslu Abhazya halkını, tarihsel olarak kendisine tamamen yabancı olan bu tür ideolojik etkilerden ve yıkıcı mezheplerden korumasını diliyorum.

Гуманистические идеалы суфизма в Абхазии сыграли свою решающую - историческую роль в становлении абхазского народа, как нации - последователей Ислама. Суфийские шейхи из великого Османского Халифата и Северного Кавказа - как носители великой добродетели и их мюриды из числа абхазов сумели покорить сердца и умы верующих, благодаря чему на сегодняшний день 90% абхазов, разбросанных по миру после трагических событий - известных нам всем, являются последователями - заключительного Божьего посланца ко всем народам - пророка Мухаммада (мир ему и благословение).

И сегодня я, с дозволения Всевышнего, от лица подконтрольных мне структур, таких как - Культурно-Просветительский Центр Республики Абхазия «Золотая Середина Ислама» и Информационно-просветительский портал - ИСЛАМ В АБХАЗИИ, веду просветительскую деятельность по популиризации идеи просвещенного суфизма в Республике Абхазия, возрождая тем самым великое наследие, которое оставили абхазскому народу благочестивые суфийские шейхи и их преданные мюриды из Османского Халифата и братского - Северного Кавказа!

Возносим многочисленную хвалу Всевышнему Аллаху за все Его нескончаемые дары, главный из которых то,что мы мусульмане, сунниты-суфии - «Ахлю сунна валь джама'а» и нас большинство - более 91% от всех мусульман - свыше милиарда. Халифатом мы, сунниты-суфии правили век от века, и каждый султан в блистательной Османской Империи, на протяжении 500 лет стоял на страже интересов религии Всевышнего, был суфием-суннитом!

Прошу Всевышнего Творца о защите многоконфессионального народа Абхазии от исторически чуждых ему идеологических влиянй и деструктивных сект, главный признак которых - не обоснованные нападки на суфизм и суфиев.